Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen Studio Code Rood te Bergen op Zoom, Kamer van Koophandel 88641465 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Studio Code Rood alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Offerte en aanvaarding

 1. Studio Code Rood stelt een offerte op waarin Studio Code Rood aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Studio Code Rood aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
 2. In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen en programmeren van websites, online diensten, software, layouts, vormgeving (“Werken”) en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
 3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Studio Code Rood kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Studio Code Rood daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Studio Code Rood. De offerte dient door Opdrachtgever te worden ondertekend en schriftelijk, digitaal of per e-mail te worden geretourneerd.
 5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Studio Code Rood werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Studio Code Rood verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Studio Code Rood zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.
 7. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Studio Code Rood het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Studio Code Rood is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

Uitvoering van de Diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Studio Code Rood uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Code Rood aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Studio Code Rood worden verstrekt.
 3. Opdrachtgever zal Studio Code Rood toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Studio Code Rood redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
 4. Studio Code Rood garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Studio Code Rood het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Studio Code Rood is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
 5. Studio Code Rood is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 6. Studio Code Rood heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Studio Code Rood niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 7. Studio Code Rood zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Drukwerk

 1. In geval van te drukken werken dient de evaluatie plaats te vinden op basis van het digitaal aangeleverde ontwerp dan wel de eventuele zet-, druk-, of andere proef zoals aangeleverd door Studio Code Rood. Afkeuren van de uiteindelijke gedrukte werken is alleen toegestaan indien het grove afwijkingen van de proeven betreft die bij een normaal drukproces niet voor mogen komen.
 2. Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen kunnen nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk.

Hosting

 1. Indien een Dienst strekt tot het hosten van een Werk zal Studio Code Rood een hiertoe strekkende overeenkomst met haar leverancier sluiten.
 2. Studio Code Rood zal zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door haar leverancier de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever zelf een leverancier voor hosting uitzoekt, kan Studio Code Rood niet garanderen dat deze partij op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever.
 4. In het geval bedoeld in het vorige lid dient Opdrachtgever te zorgen dat Studio Code Rood adequate toegang heeft tot het hostingaccount en aanverwante informatie.

Domeinnaam

 1. Indien de Dienst strekt tot het registreren van een domeinnaam zal kan Studio Code Rood zich inspannen om deze aan te vragen bij de uitgevende instantie zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
 2. Opdrachtgever dient bij registratie de algemene voorwaarden van deze instantie te aanvaarden en stipt na te leven.
 3. Uitsluitend na bevestiging van de uitgevende instantie dat domeinregistratie geslaagd is, is de Dienst geleverd. Een factuur voor kosten van registratie is geen bewijs van levering.

Ontwikkelen van Werken

 1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. Studio Code Rood geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
 3. Studio Code Rood is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 4. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Studio Code Rood levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Studio Code Rood. Opdrachtgever vrijwaart Studio Code Rood van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
 5. Studio Code Rood heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
 6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Studio Code Rood zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Studio Code Rood voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Studio Code Rood.
 8. Studio Code Rood zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van geleverde Werken nimmer aan Opdrachtgever of derden ter beschikking stellen.
 9. Studio Code Rood zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Studio Code Rood Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Studio Code Rood Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Studio Code Rood is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Studio Code Rood gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Oplevering en aanvaarding

 1. Studio Code Rood zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 3. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Studio Code Rood zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Studio Code Rood doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 5. Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Studio Code Rood gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Studio Code Rood zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.
 6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Studio Code Rood gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag.
 7. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Studio Code Rood kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 8. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Studio Code Rood het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Rechten van intellectueel eigendom

 1. Studio Code Rood gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Studio Code Rood zelfgemaakte werken geldt dat de rechten bij Studio Code Rood liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.
 2. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Studio Code Rood Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.
 3. Opdrachtgever is alleen gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt als dat expliciet overeengekomen is..
 4. De door Studio Code Rood ontwikkelde Werken blijven eigendom van Studio Code Rood. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 6. Het is Studio Code Rood toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Studio Code Rood door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 7. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, – per inbreukmakende handeling betalen aan Studio Code Rood. Dit doet niets af aan het recht van Studio Code Rood om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
 8. Opdrachtgever heeft een onbeperkt gebruiksrecht op het CMS, doorverkoop van het CMS is echter uitdrukkelijk uitgesloten. Het gebruiksrecht geldt voor onbepaalde tijd.

Installatie en onderhoud van Werken

 1. Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal Studio Code Rood de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Studio Code Rood zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Studio Code Rood voldoet, zijn wij gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
 2. Opdrachtgever zal op verzoek van Studio Code Rood medewerkers en hulppersonen van Studio Code Rood alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
 3. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Studio Code Rood voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Studio Code Rood.
 4. Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Studio Code Rood zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. Studio Code Rood is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Studio Code Rood hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
 5. Studio Code Rood is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Studio Code Rood heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Studio Code Rood kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Studio Code Rood kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

Wijzigingen aan de Diensten

 1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien Studio Code Rood meer werk moet verrichten dan Studio Code Rood had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Studio Code Rood gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Studio Code Rood tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever. De factuur dient jaarlijks vooraf voldaan te worden.
 2. Voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen. Opdrachtgever mag het gehele bedrag na oplevering van een Werk voldoen.
 3. Indien Opdrachtgever een vastgesteld aantal uren afneemt dient het volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden vooraf voldaan te worden.
 4. Studio Code Rood zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
 5. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 6. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Studio Code Rood te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Studio Code Rood de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Studio Code Rood blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 7. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 9. Eens per kalenderjaar is Studio Code Rood gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Studio Code Rood zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 10. Alle prijzen die door Studio Code Rood worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 11. Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Studio Code Rood. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
 12. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Studio Code Rood volledig bewijs op.

Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Studio Code Rood mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Aansprakelijkheid

 1. Studio Code Rood is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Studio Code Rood voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen kan worden uitgekeerd is hetgeen gefactureerd voor de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het schadebrengende feit zich voordeed, met een maximum van € 5.000,- (exclusief BTW). Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Studio Code Rood.
 4. De aansprakelijkheid van Studio Code Rood wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Studio Code Rood direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Studio Code Rood ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Studio Code Rood in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Studio Code Rood.
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Studio Code Rood door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Studio Code Rood kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
 2. Opdrachtgever kan een dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen Studio Code Rood geldend uurtarief.
 3. Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
 4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Studio Code Rood gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Studio Code Rood is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Wijzigingen in overeenkomst

 1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Studio Code Rood echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
 3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Studio Code Rood overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Studio Code Rood zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Studio Code Rood bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 4. Studio Code Rood mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
 5. Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.
 6. Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Studio Code Rood gevestigd is.
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 4. De door Studio Code Rood ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Studio Code Rood steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij